Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2012

rapsberryfetish
Tak bardzo Cię lubię
Reposted fromula ula viazombieegirl zombieegirl
rapsberryfetish
0330 1110 500
Reposted fromsbs sbs viazombieegirl zombieegirl
rapsberryfetish
‎"W śmiechu może być dużo czułości. Bo poczucie humoru bywa cudownym filtrem do znieczulania smutnej rzeczywistości."
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viazombieegirl zombieegirl
rapsberryfetish
0609 2fd3 500
Psy czasem też potrafią być pocieszne. Szczególnie te, którym wydaje się, że są Kotami.
Reposted frommellyG mellyG
rapsberryfetish
rapsberryfetish
8354 47c6
Reposted fromweightless weightless viazombieegirl zombieegirl
5374 d6fd 500

thecupcakeslut:

Oh. Want.

February 22 2012

rapsberryfetish
0246 517f
Reposted fromcietariposta cietariposta viamayamouse mayamouse
rapsberryfetish
4199 b708
Reposted fromimpuissant impuissant
rapsberryfetish
"M: Moja mama tym o tym pędzlem malowała dzieła sztuki wiesz ?!
I: Wiem, ale teraz to my nim farbujemy włosy"
— maya i rapsberry
Reposted bymayamousebehindmyeyelidspsychocukier
rapsberryfetish
rapsberryfetish
- Piłaś
- Skąd wiesz?
- Widziałam, co repostowałaś.
— ta.
rapsberryfetish
4626 d65f
Reposted fromarteusz arteusz viamayamouse mayamouse
rapsberryfetish
marzysz mi się
rapsberryfetish
1673 c598 500
Że niby jesteśmy słabe ....Mhmm...Pewnie Panowie.
Reposted frommayamouse mayamouse
rapsberryfetish
-Myślisz czasem o nim?
-Czasem o nim nie myślę.
— Znalezione
Reposted fromsaphirka saphirka viamayamouse mayamouse
rapsberryfetish
9193 91e3
Reposted fromyoungadult youngadult viamayamouse mayamouse
rapsberryfetish
rapsberryfetish
0366 fc7b 500
Reposted fromnierobimi nierobimi viamayamouse mayamouse
rapsberryfetish
2583 cb9a 500
Reposted fromnierobimi nierobimi viamayamouse mayamouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl